Menu

Algemene voorwaarden L.A.-DJ's

Algemene voorwaarden L.A.-DJ’s AFDELING 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de in artikel 2 genoemde (rechts)perso(o)n(en);
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Ondernemer;
3. Herroepingstermijn: tot en met veertien dagen na het aangaan van een overeenkomst;
4. Niet-gelijkvloerse bestemming: een bestemming waarvoor drie of meer traptreden dienen te worden begaan.

Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer
De Ondernemer is de vennootschap onder firma L.A.-DJ’s vof, gevestigd te Hof van Sint Jan 19, Utrecht (3512 BX), Nederland. De Ondernemer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 50500708. Het BTW-identificatienummer van de Ondernemer is 822773077B01. De Ondernemer is telefonisch bereikbaar op +31 (0) 30 785 09 73 en per e-mail op info@la-djs.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst van welke aard dan ook tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever.

AFDELING 2: HERROEPING EN ANNULERING

Artikel 4 – Herroeping
1. Indien de Opdrachtgever consument is (een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst met de Ondernemer te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de overeenkomst tussen de Opdrachtgever die consument is en de Ondernemer is gesloten.
2. De Opdrachtgever roept zijn herroepingsrecht in door de Ondernemer door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van de beslissing van de Opdrachtgever om gebruik te maken van het herroepingsrecht. De verklaring wordt gericht aan het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde adres of e-mailadres. De Opdrachtgever kan de Ondernemer ook een deugdelijk ingevuld modelformulier voor ontbinding toezenden zoals dat is opgenomen in bijlage I, deel B van de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrecht, te raadplegen op http://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pb_eu_l304_richtlijn_2011_83_eu/f=/viutfi39brtv.pdf.
3. Ingeval de Opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt de Opdrachtgever alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van de Ondernemer terug. De Ondernemer betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Opdrachtgever de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. De Ondernemer brengt geen kosten in rekening voor terugbetaling.
4. Indien de Opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Opdrachtgever bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de Opdrachtgever de Ondernemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
5. Het vierde lid is niet van toepassing indien de Opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn recht van ontbinding en de Ondernemer met instemming van de Opdrachtgever met de nakoming van de overeenkomst reeds is aangevangen. In dat geval heeft de Opdrachtgever ingevolge artikel 6:230p sub d BW geen herroepingsrecht.

Artikel 5 – Annulering
Indien de Opdrachtgever a) geen consument is, of b) een consument is en na verval van de Herroepingstermijn de overeenkomst wil annuleren, heeft de Ondernemer recht op een redelijke vergoeding. Deze redelijke vergoeding bestaat uit de reeds door de Ondernemer ten behoeve van de dienstverlening gemaakte kosten en de door de Ondernemer gederfde winst.
1. Onverminderd vorderingen op welke wettelijke grond dan ook ontstaan, heeft Ondernemer bij annulering een recht op volledige vergoeding of een redelijk percentage daarvan welke als volgt wordt berekend:

a. Bij een Annuleringdatum van 14 of minder dagen voorafgaand aan de datum waarop de kernprestatie van de overeenkomst dient te worden verricht, bedraagt de vergoeding 100% van de overeengekomen wederprestatie van de Opdrachtgever;
b. Bij een Annuleringsdatum tussen de 15 en 44 dagen voorafgaand aan de datum waarop de kernprestatie van de overeenkomst dient te worden verricht, bedraagt de vergoeding 75% van de overeengekomen wederprestatie van de Opdrachtgever;

c. Bij een Annuleringsdatum tussen de 45 en 150 dagen voorafgaand aan de datum waarop de kernprestatie van de overeenkomst dient te worden verricht, bedraagt de vergoeding 50% van de overeengekomen wederprestatie van de Opdrachtgever;
d. Bij een Annuleringsdatum van meer dan 151 dagen voorafgaand aan de datum waarop de kernprestatie van de overeenkomst dient te worden verricht, bedraagt de vergoeding 25% van de overeengekomen wederprestatie van de Opdrachtgever.

2. De vergoeding is onmiddellijk opeisbaar. Incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
3. Afwijking van dit artikel is slechts mogelijk in zoverre Ondernemer en Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

AFDELING 3: BETALING

Artikel 6 – Betaling
De Opdrachtgever draagt zorg dat de betaling voor de overeengekomen prestatie(s) van de Ondernemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur is voldaan. Betaling geschiedt op een tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever te bepalen wijze. Afwijking van dit artikel is slechts mogelijk in zoverre de Ondernemer en de Opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Vooruitbetaling
Voor bepaalde optredens of evenementen is de Ondernemer gerechtigd een vooruitbetaling van ten hoogste 50% te bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgehad.

AFDELING 4: VERPLICHTINGEN

Artikel 8 – Inspanningsverplichting Ondernemer
De Ondernemer verbindt zich bij de uitvoering van de kernprestatie van de overeenkomst de benodigde inspanningen te leveren voor zover redelijkerwijs van de Ondernemer te verwachten valt.

Artikel 9 – Inspanningsverplichting Opdrachtgever
De Opdrachtgever verbindt zich om de Ondernemer te ondersteunen in de uitvoering van de overeengekomen prestatie voor zover dat redelijkerwijs van de Opdrachtgever te verwachten valt.

Artikel 10 – Veiligheid
De Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Ondernemer tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 11 – BUMA / SENA
De Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten.

Artikel 12 – Voorzieningen
1. De Opdrachtgever draagt bij de uitvoering van de kernprestatie door de Ondernemer zorg voor adequate voorzieningen. Hieronder vallen mede consumpties en maaltijden.
2. Indien de Opdrachtgever tevens apparatuur huurt van en/of via de Ondernemer, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor bescherming van deze apparatuur tegen weersomstandigheden en andere omstandigheden waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze mogelijk schade aan de apparatuur opleveren. Indien de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de dientengevolge door de Ondernemer geleden schade. De Ondernemer hoeft de apparatuur niet eerder aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen dan nadat de Opdrachtgever naar mening van de Ondernemer adequate maatregelen heeft getroffen ter bescherming van deze apparatuur tegen weersomstandigheden en andere omstandigheden waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze mogelijk schade aan de apparatuur opleveren.

Artikel 13 – Informatieplicht
1. De Ondernemer en de Opdrachtgever dienen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk te informeren met betrekking tot alle omstandigheden die invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien de Opdrachtgever tevens apparatuur huurt van de Ondernemer en de Opdrachtgever tevens gebruik maakt van niet bij de Ondernemer afgenomen diensten (zoals een lichtshow of locatiehuur), brengt de Opdrachtgever de Ondernemer – voor zover van toepassing – in contact met andere betrokkenen teneinde de vereisten aan de apparatuur te kunnen bespreken.

Artikel 14 – Vervangende artiest

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de door de Opdrachtgever geboekte artiest te vervangen met een vergelijkbare artiest. Voor zover mogelijk dient dit te geschieden in overleg met de Opdrachtgever. Het staat de Opdrachtgever in dat geval niet vrij zelf een vervangende artiest te boeken, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de Ondernemer.

AFDELING 5: OVEREENKOMSTEN

Artikel 15 – Intellectuele Eigendom
Geen enkele overeenkomst tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever strekt tot de overdracht van auteursrechten en aanverwante rechten. Afwijking van dit artikel is slechts mogelijk in zoverre de Ondernemer en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 16 – Transport
Indien de apparatuur verplaatst dient te worden naar een niet-gelijkvloerse bestemming of anderszins naar het oordeel van de Ondernemer moeilijk bereikbare locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor aanvullende hulp en voorzieningen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk.

Artikel 17 – Gebruik apparatuur door derden
De Opdrachtgever en derden mogen geen gebruik maken van de apparatuur in het bezit van of in het eigendom van de Ondernemer. Afwijking van dit artikel is slechts mogelijk in zoverre de Ondernemer en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

AFDELING 6: AANSPRAKELIJKHEDEN

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Schade aan apparatuur in het bezit van of in het eigendom van de Ondernemer, ongeacht door welke partij deze ook aangericht wordt, wordt door de Opdrachtgever vergoedt, tenzij de schade te wijten is aan eigen schuld van de Ondernemer. De betaling van de schadevergoeding vindt plaats binnen 30 dagen nadat de schade is toegebracht.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Ondernemer
1: De Ondernemer is niet aansprakelijk voor economische schade die het gevolg is van een al dan niet toerekenbare wanprestatie van de Ondernemer.
2: Onder economische schade in de zin van lid 1 van dit artikel valt mede gederfde winst, kosten voor vervangende artiesten en kosten voor vervangend vervoer of vervangende apparatuur.

Artikel 20 – Limiet aansprakelijkheid en derdenbeding
Iedere aansprakelijkheid van de Ondernemer en/of haar werknemers en/of vennoten en/of personen waarmee de Ondernemer een samenwerkingsverband heeft gesloten jegens de Opdrachtgever voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een tussen de Opdrachtgever en de Ondernemer gesloten overeenkomst is beperkt tot een bedrag dat in hoogte niet het bedrag overstijgt waarop de Ondernemer uit hoofde van de overeenkomst als vergoeding voor de overeengekomen prestatie aanspraak kan maken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers en/of personen waarmee de Ondernemer een samenwerkingsverband heeft gesloten, is uitgesloten. Genoemde werknemers en personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid derden
Personen die in verband met de uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever worden ingeschakeld en die hun aansprakelijkheid in dat verband willen beperken, kunnen dat bedingen bij de Ondernemer. De Ondernemer is bevoegd dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 22 – Andere professionele dienstverleners
Wanneer de Ondernemer bij de uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever op last van de Opdrachtgever derden inschakelt, aanvaardt de Ondernemer geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Tevens aanvaardt de Ondernemer geen aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond van deze derden.

Artikel 23 – Vervaltermijn
Een aanspraak op schadevergoeding van de Opdrachtgever verjaart in ieder geval 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend wordt met de schade of redelijkerwijs bekend had moeten worden met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid (waaronder tevens een nalaten wordt verstaan) waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

AFDELING 7: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 24 – Toepasselijk recht
Iedere overeenkomst tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegdheid
Geschillen met betrekking tot overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 26 – Belasting
Tenzij anders vermeld, worden de bedragen in enige overeenkomst tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever verhoogd met wettelijke belasting en geïndexeerd.

Artikel 27 – Onverbindende bepalingen
Indien een op meerdere bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend mochten zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, tenzij een onverkorte nakoming niet van één der partijen gevergd kan worden.